กิจกรรมลอยกระทง(แผนกปฐมวัย)

กิจกรรมลอยกระทง(แผนกปฐมวัย) แผนกปฐมวัย ได้มีการจัดกิจกรรมลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงอาหารอนุบาล โรงเรียนภัทรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยนำวัสดุตามธรรมชาติมาใช้ในการประดิษฐ์กระทง ซึ่งมีการเชิญผู้ปกครองในแผนกปฐมวัยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  • ฝ่าย/แผนก:แผนกปฐมวัย
  • สถานที่: โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 3 พ.ย. 2560

กิจกรรมลอยกระทง(แผนกปฐมวัย)