กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้(แผนกปฐมวัย)

กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้(แผนกปฐมวัย) ทางแผนกปฐมวัย ได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1-3 ในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 ณ ไร่มณีทิพย์ ตำบลแม่ตาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัย มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง" สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ขอขอบคุณ คุณนารีรัตน์ มณีสาร เจ้าของไร่มณีทิพย์ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

  • ฝ่าย/แผนก:แผนกปฐมวัย
  • สถานที่:ไร่มณีทิพย์
  • วัน/เดือน/ปี: 7-9 พ.ย. 2560

กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้(แผนกปฐมวัย)