กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานนักบุญเทเรซา โรงเรียนภัทรวิทยา ภายใต้หัวข้อ"เศรษฐกิจพอเพียงและการใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างคุ้มค่า" เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานตนเอง รักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายกิจการนักเรียน/ฝ่ายวิชาการ
  • สถานที่:โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 3 พ.ย. 2560

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ