การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานสากล"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานสากล" โรงเรียนภัทรวิทยา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานสากล" ในวันที่ 23-25 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การอบรมในครั้งนี้มีครูจากโรงเรียนในเครือเข้าร่วมดังนี้คือ โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา โรงเรียนอนุบาลศิริโรจนา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์บ้านไม้ไผ่ โรงเรียนเปาโลอุปถัมภ์บ้านปางสั่งคำ รวม 120 คน วิทยากร คือ อาจารย์วลัยพร เทวะเวชพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสช. และอาจารย์พรกมล เงินเขียว ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
  • สถานที่:โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 23-25 ต.ค. 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานสากล"