การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การนำเสนอและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การนำเสนอและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย" แผนกปฐมวัย ส่งคุณครู 2 ท่าน คือ ครูณัฐนิช ปางหล้า และครูวิลาวรรณ สุรเนตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำปฐมวัย"การนำเสนอและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ห้องศาลาไทย สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ของสสวท. จากการอบรมในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของเด็กต่อไป

  • ฝ่าย/แผนก:แผนกปฐมวัย
  • สถานที่:โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
  • วัน/เดือน/ปี: 12 พ.ย. 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การนำเสนอและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย"