กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมกีฬาสี ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ. สนามกีฬาโรงเรียนภัทรวิทยา โดยมีคุณภิญญา เฮิงโม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายลวด มาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมหลักสูตรด้านกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษาให้กับนักเรียน ให้รักการออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือนันทนาการ รวมทั้งมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ภายในกิจกรรมมีการเดินขบวนพาเหรดในอำเภอแม่สอด การแข่งขันกรีฑา กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งหมด 12 ประเภท ได้ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายกิจการนักเรียน
  • สถานที่:สนามกีฬาโรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 17 พ.ย. 2560

กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2560