กิจกรรมวันระลึกถึงผู้ยากจนโลกครั้งแรก

กิจกรรมวันระลึกถึงผู้ยากจนโลกครั้งแรก ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนภัทรวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันระลึกถึงผู้ยากจนโลกครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ. หมู่บ้านปางวัว ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีคุณพ่อยอห์น สมศักดิ์ แสนยากุล , เซอร์โซเฟีย ประไพพิศ รัศมีมารีย์ , เซอร์ยูเลียน กนกวรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนภัทรวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมผัสและสร้างมิตรภาพ แสดงความเอื้ออาทร และมอบความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมแก่คนยากจน

  • ฝ่าย/แผนก:ฝ่ายจิตตาภิบาล
  • สถานที่:หมู่บ้านปางวัว ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
  • วัน/เดือน/ปี: 19 พ.ย. 2560

กิจกรรมวันระลึกถึงผู้ยากจนโลกครั้งแรก