การอบรมเรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสเซอรี่เพื่อพัฒนาเด็ก

การอบรมเรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสเซอรี่เพื่อพัฒนาเด็ก แผนกปฐมวัย ได้ส่งครูจำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อเรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสเซอรี่เพื่อพัฒนาเด็ก ณ. โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก วิทยากร คือ ดร.นิติธร ปิลาวาสัน และอาจารย์นงเยาว์ คลิกคลาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมครบถ้วนตรงตามมาตรฐาน และการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสเซอรี่ โดยมุ่งหวังให้เด็กมีพัฒนาการและเกิดทักษะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีประสบการณ์ที่กว้างขวางเกี่ยวกับชีวิต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดในการเรียนรู้สำหรับเด็ก และจากการอบรมในครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กต่อไป

  • ฝ่าย/แผนก:แผนกปฐมวัย
  • สถานที่:โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก
  • วัน/เดือน/ปี: 17 พ.ย. 2560

การอบรมเรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสเซอรี่เพื่อพัฒนาเด็ก