การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน มีวัตถุประส่งเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในความเป็นประชาธิปไตย
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตจริง ตามวิถีพลเมืองดี
ของชาติ รูปเพิ่มเติม >>คลิก<<

  • ฝ่าย/แผนก:กิจการนักเรียน
  • สถานที่:โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 1 มิถุนายน 2561

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน