กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา มีวัตถุประส่งเพื่อ ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทย มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน

  • ฝ่าย/แผนก:กิจการนักเรียน
  • สถานที่:ห้องประชุมกาสะลอง อาคารเสมรสุต
  • วัน/เดือน/ปี: 25 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมวันวิสาขบูชา