กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน มีวัตถุประส่งเพื่อ ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน
รูปเพิ่มเติม >>คลิก<<

  • ฝ่าย/แผนก:กิจการนักเรียน
  • สถานที่:ห้องประชุมจอนปอนด์
  • วัน/เดือน/ปี: 25 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน