ภาพข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2565

  • กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2565
  • กิจกรรมภัทรสัมพันธ์ 2565
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนภัทรวิทยา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
  • ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
  • วจนพิธีกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
  • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  • พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565
  • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวดเข้าตรวจโรงเรียนภัทรวิทยา