ภาพข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2565

  • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวดเข้าตรวจโรงเรียนภัทรวิทยา