ภาพข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

 • พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
 • วจนพิธีกรรมระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูฯ
 • กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
 • กิจกรรมพิธีไหว้ครู
 • กิจกรรมค่ายคุณธรรม - จริยธรรม
 • กิจกรรม BIG CLEANINGDAY พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 • การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
 • กิจกรรมการประกวดสื่อ (ปฐมวัย)
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย
 • กิจกรรมสนทนาธรรม (ปฐมวัย)
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

ข่าวสารการศึกษา

PATARAVITAYA ON FACEBOOK