ภาพข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

 • วจนพิธีกรรมเสกโดมนักบุญยอแซฟ, อาคารซ่อมบำรุง, ศูนย์นักบุญเทเรซา
 • O-NET 100 คะแนนเต็ม
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
 • การสัมนาระบบประกันคุณภาพและการประเมิณตนเองตามมาตรฐานใหม่
 • แบ่งปันความรู้สู่ลูกรัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมดนตรีรีไซเคิล
 • กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
 • ทัศนศึกษาแบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.6
 • พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมห้องสมุดและห้องสมุดเคลื่อนที่ ปฐมวัย
 • กิจกรรมประเมิณพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 • กิจกรรมกระปุกออมสิน
 • กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมหนูน้อยนักพูด
 • กิจกรรมพบน้องสบู่
 • กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • นิเทศการสอน ฝ่าย ปฐมวัย
 • การอบรม การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) CAR
 • กิจกรรม กีฬาสีโรงเรียนภัทรวิทยา ปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรม วันพระคำภีร์
 • กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมครูตัวอย่าง 2561
 • กีฬาสีในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมครอบครัวภัทร
 • พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริตสมภพ
 • กิจกรรมงานราตรีศรีภัทร
 • อบรม Learning Spiral
 • วจนพิธีกรรมภาวนาขอพระพรพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ร.9)
 • การอบรมพี่เลี้ยงประจำศูนย์การจัดประสบการณ์เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
 • กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
 • การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี (ม.1 - 3)
 • พิธีมอบรางวัล SMC2 2018 และ เทควันโด้แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3
 • ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2
 • ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3
 • ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ระดับชั้นปฐมวัยที่ 1
 • วจนพิธีกรรมระลึกถึงบาทหลวงเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทรวิทยา
 • งานฉลองวัดนักบุญเทเรซาแม่สอด 2561
 • งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ชุมชนการเรียนรู้ทางการอาชีพ (PCL)
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 • กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนภัทรวิทยา
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
 • กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ลูกรัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • กิจกรรมรับบริจาคโลหิต
 • กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ลูกรัก
 • การอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย 2561
 • กิจกรรมวจนพัธีกรรมสมโภชแม่พระวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ
 • กิจกรมตอบปัญหากฏหมาย / กิจกรรมวันรพี
 • กิจกรรมวันอาเซียน
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
 • กิจกรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • ชนะเลิศการแข่งขันย่อความระดับประเทศ 2561
 • เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผู้แทนคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนภัทรวิทยา ได้ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ผู้ยากจน ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
 • การอบรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
 • กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 • วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปาโล
 • กิจกรรมลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด
 • วจนพิธีกรรมและกิจกรรมพิธีไหว้ครู
 • กิจกรรมค่ายคุณธรรม - จริยธรรม ระดับปฐมวัย
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์
 • โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน
 • กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
 • กิจกรรมการแข่งขันรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

ข่าวสารการศึกษา

PATARAVITAYA ON FACEBOOK