ภาพข่าวกิจกรรม

  • กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"
  • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา
  • การตรวจประเมินโรงเรียนภัทรวิทยาของคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การประถมศึกษา ตาก เขต 2
  • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในหัวข้อ"เยาวชนต้นกล้าประชาธิปไตย"
  • กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและการประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายโรงเรียนภัทรวิทยา

ข่าวสารการศึกษา

PATARAVITAYA ON FACEBOOK