ภาพข่าวกิจกรรม

  • กิจกรรมวันระลึกถึงผู้ยากจนโลกครั้งแรก
  • กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2560
  • กิจกรรมกีฬาสี(แผนกปฐมวัย)ปีการศึกษา 2560
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานสากล"
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานสากล"
  • กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
  • กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้(แผนกปฐมวัย)
  • กิจกรรมลอยกระทงแผนกปฐมวัย
  • การอบรมเรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสเซอรี่เพื่อพัฒนาเด็ก

ข่าวสารการศึกษา

PATARAVITAYA ON FACEBOOK