ภาพข่าวกิจกรรม

  • วจนพิธีกรรมระลึกถึงบาทหลวงเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทรวิทยา
  • กิจกรรมลอยกระทงแผนกปฐมวัย
  • กิจกรรมฉลองวัดนักบุญเทเรซา
  • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)รุ่นที่ 4/2560
  • งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
  • กิจกรรมนำพระคริสตเจ้าสู่พี่น้อง
  • กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6)
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภัทรวิทยา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ข่าวสารการศึกษา

PATARAVITAYA ON FACEBOOK