head banner pv

ภาพข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2567

 • กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Academic Bazaar on Tour: ตลาดการศึกษาพาทัวร์
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2566
 • โรงเรียนภัทรวิทยา เข้าร่วมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education
 • โรงเรียนภัทรวิทยาร่วมกับวัดนักบุญเทเรซาแม่สอด จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนประจำปี 2567 ในระดับเขตวัด
 • ผู้แทนคณะเซอร์ คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนภัทรวิทยา เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง พลังงานงานทดแทนเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1
 • กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและพนักงานคาทอลิกประจำปี 2567 หัวข้อการไตร่ตรอง "ชีวิตชิดสนิทกับพระ"
 • ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ โรงเรียนภัทรวิทยา จัดการประชุม และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ชุดความรู้ที่ 2 DOE กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • โรงเรียนภัทรวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดในแต่ละวิชาในปีการศึกษา 2566
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) รุ่นที่ 2 กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน "หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Power PBL สำหรับครูสอนระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในยุคดิจิทัล
 • คณะเซอร์ ผู้บริหาร ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนภัทรวิทยาเข้าร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์พระสังฆราชเปาโล ธวัช สิงห์สา โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน

PATARAVITAYA ON FACEBOOK