head banner pv

ภาพข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

 • พบน้องสบู่
 • โครงการนักเรียนดีเด่นอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
 • กิจกรรมบัณฑิตน้อย
 • สัปดาห์พระคริสตสมภพ
 • อบรมการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ภายในสถานศึกษา
 • วันพ่อแห่งชาติ
 • วจนพิธีกรรมระลึกถึงบาดหลวงเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์
 • โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดตาก ประจำปี 2563
 • ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19
 • วันคล้ายวันสวรรคต (รัชกาลที่ 9)
 • การบรรยายให้ความรู้ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 • พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
 • วจนพิธีกรรมระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูฯ
 • กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
 • กิจกรรมพิธีไหว้ครู
 • กิจกรรมค่ายคุณธรรม - จริยธรรม
 • กิจกรรม BIG CLEANINGDAY พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 • การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
 • กิจกรรมการประกวดสื่อ (ปฐมวัย)
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย
 • กิจกรรมสนทนาธรรม (ปฐมวัย)
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

PATARAVITAYA ON FACEBOOK