head banner pv

ภาพข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2564

 • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภัทรวิทยา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ที่มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้คะแนนสูงสุดในแต่ระดับชั้น
 • พิธีบูชาขอบพระคุณ และวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงลับบาทหลวงเปโตร ประพันธุ์ กลัมพัก ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนภัทรวิทยา
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในระบบ TCAS รอบที่ 1
 • กิจกรรม “ลด แลก แยก ขยะ” ลดขยะตามแนวคิด 3R (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)
 • กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าทุกวันศุกร์ ปฐมวัยปีที่ 1-3
 • เซอร์โซเฟีย ประไพพิศ รัศมีมารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • โรงเรียนภัทรวิทยาเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2564
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและคุณครูผู้ฝึกสอนเนื่องในงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ
 • พ.ท.กิตติพัท คงเวทย์ ผู้บังคับบัญชาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 เป็นตัวแทนแม่ทัพภาคที่ 3 มอบโล่รางวัลเกียรติยศให้กับโรงเรียนภัทรวิทยา และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและคุณครูผู้ฝึกสอนเนื่องในงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ
 • กิจกรรม"เสวนาธรรมครู" ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ "วาจาดีมีชัยไปกว่าครึ่ง"
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8
 • โรงเรียนภัทรวิทยาเป็นตัวแทนในการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติในงาน MWIT Science fair 2022
 • ฝ่ายวิชาการโรงเรียนภัทรวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม งานวันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านรูปแบบออนไลน์
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนภัทรวิทยา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน (Sec B) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นในโครงการนักเรียนดีเด่นตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2564
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน โครงการนักเรียนดีเด่นอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และคุณครูประจำชั้น (ครูผู้ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน) ประจำปีการศึกษา 2564
 • ตรวจ ATK (Antigen Test Kit) แก่นักเรียนโรงเรียนภัทรวิทยา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • กิจกรรมครอบครัวภัทร
 • ตรวจ ATK (Antigen Test Kit) แก่นักเรียนโรงเรียนภัทรวิทยาทุกระดับชั้น รวมทั้งคณะเซอร์ ครูและพนักงาน โรงเรียนภัทรวิทยา
 • เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนภัทรวิทยา ส่งมอบความสุขแด่คุณสมจิตร ลิ้มลือชา ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียนภัทรวิทยา
 • กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ
 • นักเรียนโรงเรียนภัทรวิทยาเข้ารับการตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
 • กิจกรรม "โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุยิงปะทะในเขตเมียนมา ฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอด จ.ตาก
 • เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ติดตามการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเรียนภัทรวิทยา
 • นักเรียนโรงเรียนภัทรวิทยาที่เข้ารับการตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน-2
 • นักเรียนโรงเรียนภัทรวิทยาที่เข้ารับการตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
 • ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภัทรวิทยาให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้อำนวยกลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • โรงเรียนภัทรวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวด ให้บริการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (Sec A)
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลท่าสายลวด เข้าตรวจโรงเรียนภัทรวิทยา
 • เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 • โรงเรียนภัทรวิทยา ดำเนินการแจกอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภัทรวิทยา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียน อายุตั้งแต่ 12-18 ปี
 • วจนพิธีกรรมระลึกถึงบาทหลวงเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทรวิทยา
 • ทางโรงเรียนภัทรวิทยา ได้ดำเนินการจ่ายเงินคืนในส่วนลดค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าเรียนพิเศษวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
 • ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 นักเรียน อายุตั้งแต่ 12-18 ปี
 • สาธารณสุข อ.แม่สอด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าสายลวด ตรวจความพร้อม สถานที่โรงเรียนภัทรวิทยาเพื่อการฉีดวัคซีน Pfizer
 • กิจกรรมฉลองศาสนนามนักบุญโซเฟีย
 • กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน E-Sports 2021 ROV Mobile Science Week NU Championship 2021
 • กิจกรรม "โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ-2"
 • กิจกรรม "โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ"
 • พิธีมอบรางวัลให้กับคุณครู
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนภัทรวิทยา
 • พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564
 • วจนพิธีกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นเกียรติแด่คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์

PATARAVITAYA ON FACEBOOK