ภาพข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2566

 • ผู้บริหาร คณะครู พนักงานและนักเรียนโรงเรียนภัทรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับบาทหลวงเปาโล ธวัช สิงห์สา โอกาสได้รับการประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์
 • รางวัล "ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนดีเด่น" และรางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจำปี 2567
 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 88 คน เข้าร่วมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ สนามสอบโรงเรียนราษฎร์วิทยา
 • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 166 คน เข้าร่วมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ สนามสอบโรงเรียนราษฎร์วิทยา
 • กิจกรรมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยปีที่ 3
 • กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยปีที่ 2
 • ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมโรงเรียนภัทรวิทยา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2567 21 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง 5 รายการเข้าร่วม
 • กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยปีที่ 1
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ฝ่ายวิชาการโรงเรียนภัทรวิทยา นำคณะครูและนักเรียน ขอพรจากเซอร์โซเฟีย ประไพพิศ รัศมีมารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรวิทยา ก่อนเดินทางไปแข่งขันทักษะวิชาการ งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ณ จังหวัดเชียงราย
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
 • ผู้แทนคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมแสดงความยินดี งานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ณโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การฉีดวัคซีน HPV ให้กับนักเรียนหญิงอายุ 11 -20 ปี แจกยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในนักเรียนหญิงอายุ 13 ปีขึ้นไป และตรวจสุขภาพกายและจิตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • รางวัล "ครูดีศรีแม่สอด" เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน
 • การวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • รางวัล ”ครูดีศรีแม่สอด” เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567
 • ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566
 • กิจกรรมส่งมอบความสุขและสิ่งของเครื่องใช้ ในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ (คริสต์มาส)
 • กิจกรรมครอบครัวภัทร
 • กิจกรรมคริสต์มาส
 • กิจกรรมรณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี ครั้งที่ 2
 • โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา
 • งานราตรีศรีภัทร
 • กิจกรรมส่งมอบความสุขและสิ่งของเครื่องใช้ ในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ (คริสต์มาส)
 • กิจกรรม"วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"
 • กิจกรรมนิทรรศการผลงานเด็ก
 • กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
 • กิจกรรมลอยกระทง
 • ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี
 • กิจกรรมวันลอยกระทง
 • กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
 • โครงการ "ค่ายวิชาการ P.V Academic Camp 2023" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • กิจกรรมประกวดหนูน้อยมารยาทงาม
 • โครงการ "ค่ายวิชาการ P.V Academic Camp 2023" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
 • ขอแสดงความยินดีกับ นายชยพล รื่นยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาชีววิทยา ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือเนตรนารีจิ๋ว
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2566 และประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2566
 • กิจกรรมรณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และเด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2566
 • กิจกรรม “วันสากลเพื่อคนจนครั้งที่ 7”
 • มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน ลุ่มน้ำเมย ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
 • มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม(Operation Smile Thailand)
 • วจนพิธีกรรมระลึกถึงบาทหลวงเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทรวิทยา
 • อบรมการใช้งาน Applications Akson On Learn
 • กิจกรรม "PV Winter Fair 2023"
 • กิจกรรม Winter Course 2023 ระดับปฐมวัย
 • กิจกรรม Winter Course 2023
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังป้องกันภัยใกล้ตัวเด็กจากการค้ามนุษย์”
 • วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
 • งานฉลองวัดนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู
 • ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 • กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภัทรวิทยา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
 • กิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการ และส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมดุลของนักเรียน และการแจก ชิมเครื่องดื่มรสช็อกโกแลตมอลต์ ตรา ไมโล
 • มอบเกียรติบัตร "The Golden Star" ในกิจกรรมวันวิชาการ PV Academic Festival 2023
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสำรอง และสามัญ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
 • กิจกรรมวันวิชาการ PV Academic Festival 2023
 • อบรมนักเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา
 • ประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทย
 • เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71”
 • คณะครูและนักเรียนขอพรจากผู้อำนวยการ
 • ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2566
 • การตรวจคัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียน
 • ทีมนักกีฬาฟุตบอลจากโรงเรียนภัทรวิทยาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 12 ปี
 • กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
 • ทดสอบแข่งขันวัดอัจริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อแข่งขันชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • โรงเรียนภัทรวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยาภาพแกนนำชมรม และ อาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดตาก ประจำปี 2566
 • ตรวจคัดกรองการได้ยินเพื่อคัดกรองนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีปัญหาทางการได้ยิน
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • วจนพิธีกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 • วัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 • กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 • ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
 • การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 • กิจกรรมแบ่งรักปันน้ำใจ ณ ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนในเขตท่าสายลวด
 • โรงเรียนภัทรวิทยา เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
 • เข้ารับการตรวจติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนประจำปีงบประมาณ 2566
 • กิจกรรมประกวดสื่อระดับปฐมวัย
 • ค่ายวิชาการ P.V. Academic Camp 2023
 • วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 • พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี
 • "ค่ายวิชาการ P.V Academic Camp 2023" ระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • กิจกรรมรับศีลอภัยบาปและระลึกถึงนักบุญมารีอา กอร์แรตตี
 • กิจกรรมยามเช้าเพื่อปลูกฝังให้เด็ก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 • กิจกรรม “ตามรอยสุนทรภู่ ย้อนสู่วันวานเมืองฉอด” (บูรณาการวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยและกิจกรรมรักษ์ท้องถิ่น)
 • กิจกรรมสนทนาธรรมและกิจกรรมปฐมนิเทศเด็กปฐมวัย
 • กิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย ถึง ปฐมวัยชั้นปีที่ 3
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
 • การแข่งขันทักษะวิชาการงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ
 • กิจกรรมวันไหว้ครู
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • กิจกรรมภัทรสัมพันธ์
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
 • พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับทุกคนในโรงเรียนภัทรวิทยาเนื่องในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษา 2566
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 • อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • จัดทำตารางสอนปีการศึกษา 2566
 • ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน เขต 3
 • จำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566
 • การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
 • นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • อบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียนและการช่วยเหลือดูแลนักเรียน
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565
 • อบเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอนามัยโรงเรียน (CPR)
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2566
 • ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการศึกษาตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

PATARAVITAYA ON FACEBOOK