head banner pv

ภาพข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2565

 • กิจกรรมประกวดหนูน้อยมารยาทงาม
 • โครงการสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปีการศึกษา 2565
 • โครงการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยตลอดปีการศึกษา 2565
 • กิจกรรมบัณฑิตน้อย
 • กิจกรรม EP and IEP BAZAAR 2023
 • การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2565
 • กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในกิจกรรม "การพูดภาษาอังกฤษ ( English for communication) ประจำปีการศึกษา 2565"
 • กิจกรรมอำลาสถาบัน Good Bye Senior และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • สพม.ตาก ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
 • ผลการทดสอบ "โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 ของบริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด"
 • กิจกรรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
 • กิจกรรม PV Mini Marathon 2023
 • กิจกรรม ค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด รุ่นที่ 3
 • กีฬาสีโรงเรียนภัทรวิทยา
 • กิจกรรมครอบครัวภัทร
 • พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ 2565
 • งานคืนสู่เหย้า 60 ปี ศรีภัทร
 • พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี และงานกตัญญูกตเวทิตา
 • กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
 • การแข่งขันเทควันโด ณ โรบินสัน จังหวัดกำแพงเพชร
 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนภัทรวิทยา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3
 • กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1
 • กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2
 • กิจกรรม วันสากลเพื่อคนจน (ครั้งที่ 6)
 • วจนพิธีกรรมระลึกถึงบาทหลวงเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทรวิทยา
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • งานฉลองวัดนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู และพิธีรับศีลกำลัง
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • วจนพิธีกรรมระลึกถึงนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู องค์อุปถัมภ์โรงเรียนภัทรวิทยา
 • กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ในหัวข้อ “ก้าวเดินไปด้วยกัน บนหนทางน้อยๆ ของนักบุญเทเรซา”
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม/ลูกเสือเนตรนารีจิ๋ว
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • เข้าร่วมการแข่งขัน "โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ระดับจังหวัดตาก ประจำปี 2565"
 • จัดกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • กิจกรรมฉลองศาสนนามนักบุญโซเฟีย องค์อุปถัมภ์เซอร์โซเฟีย ประไพพิศ รัศมีมารีย์
 • โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2565
 • โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย
 • จัดกิจกรรมรับศีลอภัยบาป และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสศุกร์ต้นเดือน
 • โครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (English Genius) ครั้งที่ 15
 • การแข่งขันเทควันโดในรายการ "พระพิษณุโลกสองแควเมืององค์ดำ"
 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและตรวจนับจำนวนนักเรียนของโรงเรียนเอกชน
 • วจนพิธีกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 • กิจกรรมรับศีลอภัยบาป และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสศุกร์ต้นเดือน
 • กิจกรรมวันภาษาไทยและรักษ์ท้องถิ่น
 • กิจกรรมแบ่งปันความรู้ "ภัยและโทษของกัญชา"
 • กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 • กิจกรรม "โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ" และ “กิจกรรมณรงค์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ (ศุกร์ละบาท)”
 • กิจกรรมกิจกรรมสนทนาธรรม และกิจกรรมปฐมนิเทศเด็กปฐมวัย
 • วจนพิธีกรรมระลึกถึงนักบุญมารีอา กอแรตตี
 • กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
 • วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2565
 • กิจกรรมภัทรสัมพันธ์ 2565
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนภัทรวิทยา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • วจนพิธีกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565
 • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวดเข้าตรวจโรงเรียนภัทรวิทยา